एकेरी मार्ग परतीचा प्रवास
Route Ids
{{data.route_id}}
Bus Stops
{{data.stop_name}}
Routes
{{data.source}}-{{data.destination}}
From
{{data.stop_name}}
To
{{data.stop_name}}
Bus Stops
{{data.stop_name}}
माझ्या बसचा मागोवा घ्या

रात्र सेवा

मार्गाचे नाव उपलब्ध मार्ग वेळेनुसार
रात्र सेवा १ कात्रज ते शिवाजीनगर २३:३० | ००:४५ | ०२:१५ | ०३.:४५ | ४:५०
रात्र सेवा १ कात्रज ते पुणे स्टेशन २३:०० | ००:३० | ०२:०० | ०३:२० | ०५:४५
रात्र सेवा २ स्वारगेट ते पुणे स्टेशन ४:३५ |
रात्र सेवा ३ हडपसर ते स्वारगेट २१:०० | २२:२० | २३:४० | ०१:०० | ०३:५५
रात्र सेवा ४ हडपसर ते पुणे स्टेशन २२;५० | ००:२० | ०१:४५ | ०३:२५ | ०४:३५
रात्र सेवा ६/१ पुणे स्टेशन ते निगडी औन्ध गाव / डांगे चौक मार्गे ११:०५ | ०१:४५ | ०३:३०
रात्र सेवा ७/१ पुणे स्टेशन ते कोंढवा गेट २३:०० | ०१:४५ | ०४:०५ | ०६:३०
रात्र सेवा ९/१ पुणे स्टेशन ते वाघोली २३:१५ | ००:४५| ०२:४५| ०४:१५