एकेरी मार्ग परतीचा प्रवास
Route Ids
{{data.route_id}}
Bus Stops
{{data.stop_name}}
Routes
{{data.source}}-{{data.destination}}
From
{{data.stop_name}}
To
{{data.stop_name}}
Bus Stops
{{data.stop_name}}
माझ्या बसचा मागोवा घ्या

पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लि.

पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दितल्या पास केंद्राची वेळापत्रक


अनुक्रमांक पास केंद्र पास केंद्रचा पत्ता आणि जवळची खुण सकाळ पाळी दुपार पाळी
1 स्वारगेट स्वारगेट बस स्थानक, पुणे - ४२ ७.३० ते २.०० २.०० ते ८.३०
2 डेक्कन जिमखाना डेक्कन बस स्टँड, पुणे ७.३० ते २.०० २.०० ते ८.३०
3 म न पा इमारत म न पा इमारत बसेस स्टँड, पुणे - ५ ७.३० ते २.०० २.०० ते ८.३०
4 पुणे स्टेशन मोलेदिना बस स्टँड, पुणे - १ ७.३० ते २.०० २.०० ते ८.३०
5 हडपसर हडपसर बसस्थानक, पुणे - २८ ७.३० ते २.०० २.०० ते ८.३०
6 महात्मा गांधी महात्मा गांधी बस स्टँड, पुणे - ०१ ७.३० ते २.०० २.०० ते ८.३०
7 विश्रामबाग वाडा विश्रामबाग वाडा, पुणे - ३० ७.३० ते २.०० २.०० ते ८.३०
8 पेटीट पुणे स्थानक डेपो, पुणे - ०१ ७.३० ते २.०० २.०० ते ८.३०
9 वारजेमाळवाडी गणपती माथा , पुणे - ५८ ७.३० ते २.०० २.०० ते ८.३०
10 कोथरूड डेपो कोथरूड डेपो बस स्टँड, पुणे - ३८ ७.३० ते २.०० २.०० ते ८.३०
11 उप्पर इंद्रा नगर उप्पर इंद्रा नगर स्टँड, पुणे - ४६ ७.३० ते २.०० २.०० ते ८.३०
12 विश्रांतवाडी विश्रांतवाडी पोलीस स्टेशन जवळ, पुणे - १५ ७.३० ते २.०० २.०० ते ८.३०
13 कोथरूड स्टँड कोथरूड बस स्टँड, पुणे - ३८ ७.३० ते २.०० २.०० ते ८.३०
14 धनकवडी धनकवडी बस स्टँड, पुणे - ४३ ७.३० ते २.०० २.०० ते ८.३०
15 खडकी बझार खडकी बस स्टँड, पुणे - १२ ७.३० ते २.०० २.०० ते ८.३०
16 कात्रज कात्रज बस स्टँड, पुणे - ४६ ७.३० ते २.०० २.०० ते ८.३०
अनुक्रमांक पास केंद्र पास केंद्रचा पत्ता आणि जवळची खुण सकाळ पाळी
1 चंदन नगर बप्पूसाहेब पाथारे कार्यालय, पुणे -१४ ७.३० ते २.००
2 औंध गाव छत्रपती शिवाजी विद्यालयाच्या जवळ, पुणे -०७ ७.३० ते २.००
3 कोंढवा कोंढवा पंपिंग स्टेशन, पुणे - ४८ ७.३० ते २.००
4 आनंद नगर आनंद नगर बस थांबा, पुणे - ४१ ७.३० ते २.००
6 भारती विद्यापीठ भारती विद्यापीठ बस स्टँड, पुणे - ४३ ७.३० ते २.००
7 भेकाराई नगर भेकाराई नगर डेपो जवळ, पुणे ७.३० ते २.००
अनुक्रमांक पास केंद्र पास केंद्रचा पत्ता आणि जवळची खुण सकाळ पाळी
1 पिंपरी गाव पिंपरी गावठाण, पुणे - १७ ७.३० ते २.००
2 संत तुकाराम डेपो संत तुकारामनगर पोलीस चौकीजवळ, पुणे ७.३० ते २.००
3 पिंपळे गुरव पिंपळे गुरव बस स्टँड, पुणे - २७ ७.३० ते २.००

पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लि.

पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दितल्या पास केंद्राची वेळापत्रक


अनुक्रमांक पास केंद्र पास केंद्रचा पत्ता आणि जवळची खुण सकाळ पाळी
1 उरुळीकांचन उरुळीकांचन बस स्टँड, पुणे - २१२ ७.३० ते २.००
2 सासवड सासवड बस स्टँड, पुणे - ३०१ ७.३० ते २.००
3 लोहगाव लोहगाव बस स्टँड, पुणे - ४७ ७.३० ते २.००
4 आळंदी देवाची आळंदी लोहगाव बस स्टँड, पुणे - ०५ ७.३० ते २.००
5 राजगुरू नगर राजगुरू नगर शाळे जवळ, पुणे - ५०५ ७.३० ते २.००