पुणे दर्शन वेळा पत्रक

क्रमांक बस गंतव्य स्थान निघण्याची वेळ पुणे दर्शन कालावधी पुणे दर्शन भाडे स्थानकावर पोहोचण्याची वेळ
1 वातानुकुलीत बस डेक्कन सकाळी ९ ८ तास रु. ५०० सकाळी ८.३०
2 वातानुकुलीत बस पुणे स्टेशन सकाळी ९ ८ तास रु. ५०० सकाळी ८.३०